鳩摩羅 ( 鳩cưu 摩ma 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天部)見鳩摩羅伽條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 部bộ ) 見kiến 鳩cưu 摩ma 羅la 伽già 條điều 。