Cưu Ma La

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Kumara (skt). 1) Đồng tử: A youth—A child. 2) See Câu Thi Na.  3) Thái tử: A prince.