Cửu Lưu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nine entrances—Nine suppurations—See Cửu Khổng in Vietnamese-English Section.