Cửu Hoạnh Tử

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chín nguyên nhân gây ra cái chết bất đắc kỳ tử—Nine kinds of irregular death: 1) Không nên ăn mà cứ ăn: To eat what is not allowed to. 2) Ăn quá lượng: Eat too much. 3) Chẳng ăn quen mà cứ ăn: Eat what is not suitable for the stomach. 4) Ăn không tiêu được: Eat what is difficult for the stomach to digest. 5) Ăn thứ chưa được nấu chín: Eat uncooked food. 6) Không giữ giới luật: Breaking precepts (law-breaking). 7) Gần gủi ác tri thức: Associate with bad friends. 8) Vào xóm làng chẳng đúng lúc: To set out at the wrong time. 9) Đáng tránh mà chẳng tránh (Chết chìm): Should avoid but not avoid—Drowning.