Cửu du-già

Từ điển Đạo Uyển

九瑜伽; C: jiǔ yúqié; J: ku yuga;

Chín loại Du-già (đạo):

  1. Thế gian đạo (世間道);
  2. Xuất thế đạo (出世道);
  3. Phương tiện đạo (方便道);
  4. Vô gián đạo (無間道);
  5. Giải thoát đạo (解脱道);
  6. Thắng tiến đạo (勝進道);
  7. Nhuyễn phẩm đạo (軟品道);
  8. Trung phẩm đạo (中品道);
  9. Cửu thượng phẩm đạo (九上品道; theo Du-già luận 瑜伽論).