Cửu Điều Y

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Áo cà sa có phẩm trật thấp nhất—The lowest rank of the patched robe.