Cửu Diệu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The nine luminaries: 1) Nhật: Aditya (skt)—The sun. 2) Nguyệt: Soma (skt)—The moon. 3) Hỏa Tinh: Angaraka (skt)—Mars. 4) Thủy Tinh: Budha (skt)—Mercury. 5) Mộc Tinh: Brhaspati (skt)—Jupiter. 6) Kim Tinh: Sukra (skt)—Venus. 7) Thổ Tinh: Sanaiscara (skt)—Saturn. 8) La Hầu: Rahu (skt)—The spirit that causes eclipses. 9) Kế Đô: Ketu (skt)—A comet.