Cửu Điều Cà Sa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Cửu điều y in Vietnamese-English Section.