Cưu Di La

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Kokila (skt)—Tên một loài chim cu—A kind of cuckoo.