Cửu Đế

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chín chân lý—Nine truths or postulates: 1) Vô Thường Đế: Impermanence. 2) Khổ đế: Suffering. 3) Không Đế: The void—Voidness.—Unreality of things 4) Vô Ngã Đế: No permanent ego or soul. 5) Hữu Ái Đế: Love of existence or possession resulting in suffering. 6) Vô Hữu Ái Đế: Fear of being without existence or possession also resulting in suffering. 7) Bỉ Đoạn Phương Tiện Đế: Cutting of suffering and its cause. 8) Hữu Dư Niết Bàn Đế: Nirvana with remainder still to be worked out. 9) Vô Dư Niết Bàn Đế: Complete Nirvana.