Cửu Chúng Sanh Cư

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Cửu Hữu in Vietnamese-English Section.