Cứu Cánh Pháp Thân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The supreme Dharmakaya—The highest conception of Buddha as the absolute.