Cứu Cánh Lạc

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Diệu lạc của Niết Bàn—The supreme joy (nirvana).