Cưu Bàn Trà

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Kumbhanda (skt)—See Kumbhanda in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section.