Cửu Âm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nine elements or nine substances. (A) Ngũ Đại—The five elements: 1) Đất: Earth. 2) Nước: Water. 3) Lửa: Fire. 4) Gió: Wind. 5) Hư không: Space. (B) Những Yếu Tố Khác: Other substances: 6) Thời: Time. 7) Tâm: Mind or spirit (manas). 8) A Lại Da: Alaya (skt). 9) Đại Ngã: Soul—Atman (skt).