Cuồng Tượng

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Vọng tâm mê cuồng ví như voi điên—A mad elephant, such is the deluded mind.