Cuồng Tâm Tứt, Bồ Đề Lộ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

When your perverted mind is expelled, it is precisely Bodhi mind.