Cương Sa Lạc

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Samsara (skt)—Dòng luân hồi sanh tử—The course of transmigration.