Cuồng Hoa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Hoa dốm nhảy múa trước mắt—dancing flowers before the eyes.