Cương Duy

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Vị kiểm soát công việc trong chùa—The controller of a monastery.