Cuộc Sum Họp Nào Rồi Cũng Tan

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Any reunion will soon end in separation.