Cuộc Sống Thuần Khiết

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

An unblemished life.