Cuộc Sống Cao Quý

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Noble life—Unblemished life.