Cước Bố

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tấm vải lau chân—Foot-towel.