Cung Tỳ La

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Còn gọi là Kim Tỳ La, dịch là cá sấu—A crocodile.