Cung Kính Thí

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Cung kính cũng là một cách cúng dường—Worship as an offering.