Cung Kính Đi Nhiễu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Respectfully circumambulating (circling on foot).