Cúng Dường Tràng Phan Bảo Cái

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Offering pennants and banners to the Buddhist temple.