Cung dưỡng (cúng dường)

Từ điển Đạo Uyển

供養; C: gòngyăng; J: kuyō.

Còn gọi là Cung thí (供施) và Cung cấp (供給):

  1. Cung dưỡng (s: pūjā). Việc dâng cúng thực phẩm, y phục… cho Đức Phật, chư Tăng, Giáo thụ sư, ông bà…;
  2. Một nghi lễ đặc biệt cử hành để đánh dấu những việc như xây chùa, dựng tượng, hay hoàn thành việc in kinh (ấn tống).