Cung dưỡng chủ

Từ điển Đạo Uyển

供養主; C: gōngyăngzhǔ; J: kuyōshu.

Có các nghĩa:

  1. Người đảm nhiệm việc dâng cúng;
  2. Theo Phật giáo Hàn Quốc thì biểu thị này chỉ vị chịu trách nhiệm nấu ăn trong tu viện, là vị đầu bếp.