Cùng Đinh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The needy—The outcast—See Kinh Cùng Đinh in Appendix E.