Cứng Đầu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Stubborn—Obstinate—Head-strong—Stiff-necked—Pigheaded.