Cúi Đầu Cầu Nguyện

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To bow one’s head in prayers.