Cực Tôn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Bậc Tôn túc đáng tôn kính nhất, hay Đức Phật—The highest revered one, Buddha.