Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Amitabha Buddha of the Land of Ultimate Bliss.