Cực Lạc Quốc Độ Thành Tựu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The realization (achievement) of the land of ultimate bliss.