Cúc Đa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Upagupta (skt)—See Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ in Vietnamese-English Section.