瞿毘耶 ( 瞿cù 毘tỳ 耶da )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Gopā,之轉。悉達太子夫人耶輸陀羅之稱。見瞿夷條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Gopā , 之chi 轉chuyển 。 悉Tất 達Đạt 太Thái 子Tử 。 夫phu 人nhân 耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 之chi 稱xưng 。 見kiến 瞿cù 夷di 條điều 。