Cụ Túc Vô Khuyết

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Complete without lack.