Cụ Thuyết

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Giáo thuyết đầy đủ—To discuss completely, state fully.