Cử Nhân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nguời đã hoàn tất bằng Đại Học bốn năm—One who has finished four-year college degree.