Cư Nhân Hạnh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Hạnh của người tại gia—The virtue of the lay disciple.