Cú nghĩa

Từ điển Đạo Uyển

句義; C: jùyì; J: kōgi;

Có hai nghĩa:

  1. Theo hệ thống triết học của Thắng tông (勝宗 s: vaiśeṣika) thì có nghĩa là yếu tố căn bản, hay là thành phần của hiện thật (s: pada-artha);
  2. Tên gọi, thuật ngữ, danh từ.