瞿摩帝伽藍 ( 瞿cù 摩ma 帝đế 伽già 藍lam )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (堂塔)法顯傳曰:「僧伽藍名瞿摩帝。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 堂đường 塔tháp ) 法pháp 顯hiển 傳truyền 曰viết : 「 僧Tăng 伽già 藍lam 名danh 瞿cù 摩ma 帝đế 。 」 。