瞿答摩 ( 瞿cù 答đáp 摩ma )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Gautama,釋氏五姓之一。見瞿曇條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 釋Thích 氏thị 。 五ngũ 姓tánh 之chi 一nhất 。 見kiến 瞿Cù 曇Đàm 條điều 。