Cữ Ăn Ngũ Vị Tân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Not to eat the five pungent roots—For more information, see Ngũ Tân in Vietnamese-English Section.