Cốt Phật

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Phật bằng xương: A bone-Buddha. 2) Có Phật tính: To have the Buddha-nature.