Cốt Nhục

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Bone and flesh (sibling)—Of the same parents.