Cốt Mục

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Xương và mắt, ý nói những điều cốt yếu quan trọng nhứt—The bones and eyes (the essentials).