Cốt Lõi Của Phật Pháp

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Giáo pháp cốt tủy của Đạo Phật—The core (essence) of the Teaching of Buddhas: 1) Chư ác mạc tác: Không làm các việc ác—Not to do any evil. 2) Chúng thiện phụng hành: Siêng làm các hạnh lành—To cultivate good. 3) Tự tịnh kỳ ý: Giữ cho tâm ý thanh sạch—To purify one’s mind. 4) Thị chư Phật Giáo: Ấy lời chư Phật dạy—This is the Teaching of the Buddhas.